Coraz bliżej Święta – konkurs fotograficzny

23.11.15

konkurs_fotograficzny

WYDARZENIE na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1654470938168118/

ZAJRZYJ DO REGULAMINU->KLIKNIJ WIĘCEJ

 REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotografii świątecznej.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek
 3. Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa od 23 listopada 2015 do 14 grudnia 2015 r.
 4. Celem Konkursu jest:

– Propagowanie  tradycji Świąt Bożego Narodzenia

– Kultywowanie idei chrześcijańskiej

– Ukazywanie piękna Świat Bożonarodzeniowych

– Podkreślanie wartości więzi rodzinnych podczas Świąt Bożego Narodzenia

– Zapoznanie z różnorodnością obyczajów świątecznych

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lwówek (wcześniej: uczniów:

– gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich we Lwówku

– szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nowotomyskiego )

 

6. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą być zgodne z tematyką konkursu.

 1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 fotografii wykonanych w dowolnej technice ,np. czarno-białe, kolorowe, sepia itp.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej raz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
 3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 23 listopada 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. fotografii pocztą elektroniczną na adres: sz.konieczny@gmail.com
 5. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie lub dostarczenie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż
 6. a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
 7. b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
 8. c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu;
 9. d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w różnych celach.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny organizatora konkursu.
 11. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku we Lwówku dnia 20 grudnia 2015 r., posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.